Olika typer av el i Sverige

I Sverige har vi el som till 98% är fossilfri vilket innebär låga klimatutsläpp.
Vi använder olika metoder för att producera el. Det finns elproduktion som inte påverkas av vädret såsom vattenkraft, kärnkraft och biokraft. Dessa kombineras med väderberoende el, såsom sol och vind.

Vattenkraft och kärnkraft står för 75% av elproduktionen 

Idag tillverkas det mesta av vår el genom vattenkraft och kärnkraft, dessa två står tillsammans för ca 75% av produktionen i Sverige. Det vanligaste sättet att generera el är genom att använda generatorer. Hur en sådan fungerar har vi beskrivit i en annan artikel.

Vattenkraft

Sverige och Norge är de 2 länder i världen som använder sig mest av vattenkraft. Vi har ca 2000 vattenkraftverk i Sverige och 80% av vattenkraften produceras i Norrland.
Vattenkraftverk har en turbin som drivs av vattenströmmar, turbinen driver sedan generatorn som skapar el. Med hjälp av vattendammar kan man reglera elproduktionen. När efterfrågan på el är mindre samlar man vattnet i dammar för att sedan använda det när efterfrågan ökar. Vattnet släpps igenom i olika mängd genom turbinen för att få turbinen att snurra.
Förutom att vattenkraften är reglerbar brukar man också kalla den förnybar eftersom vattnet inte förbrukas, det kommer hela tiden tillbaka i form av regn och snö.

Vattnet samlas i dammar och kan efter behov få turbinerna att rotera och därmed generera el.

En stor del av vindkraftverken i Sverige finns vid kusten.

Vindkraftverk

Vindkraftverk drivs som namnet antyder av vinden. När vinden blåser förbi vingbladen på ett vindkraftverk bromsas den in och bladen börjar röra sig. Vingspetsarna rör sig 7-8 gånger vindens hastighet. Denna rörelse driver sedan en generator som skapar el.

Även vindkraften är förnybar och tack vare Sveriges långa kust har vi goda förutsättningar för vindkraft. eftersom den är fossilfri har utbyggnaden av den ökat kraftig de senaste åren. En utmaning med vindkraften är att det inte alltid blåser lika mycket och när tillgången till vindkraft inte är tillräckligt stor måste den därför balanseras upp med andra typer av elproduktion.

Solkraft och solceller

Solceller behöver ingen generator, cellerna består av en halvledarmetall. Metallen i solcellerna fungerar som dioder, när solen lyser på dem bildar de likström.
Strömmen bildas eftersom ovansidan av solcellen blir negativt laddad och undersidan positivt laddad. Strömmen leds sedan in i en växelriktare som omvandlar strömmen till växelström. Denna skickas till husets elcentral.
Även under de kallare årstiderna kan man få solenergi eftersom solcellerna också kan utnyttja snöreflektioner. Solenergin är också förnybar men tillgången är inte alltid lika stor och behöver därför kompenseras med andra energislag precis som vindkraft.

Solkraftsparker och solceller på privata hem blir allt vanligare och är ett bra komplement till den övriga elproduktionen.

Eldning med olja, kol och torv hettar upp ånga, sätter en turbin i rörelse och detta generar elen.

Kraftverk som använder olika bränslen

Som de flesta andra elproducenter använder man sig även här av generatorer. Vattenkraftverken använder vattnets rörelse och här använder man istället ånga. För att producera ånga behöver man värma upp vattnet och här finns olika metoder. Man kan elda med biobränsle, torv avfall, kol eller olja. Eller så kan man göra som i kärnkraftverk där man skapar värme genom att klyva det radioaktiva ämnet uran och låta den reaktion det skapar värma upp vattnet. Alla dessa metoder har dock samma grundprincip. Ångan leds upp till en turbin som sätts i rörelse, turbinen driver sedan en generator som producerar el.

Kraftvärmeverk

Ett kraftvärmeverk producerar både el och värme och fungerar i stort som övriga kraftverk som använder bränsle.Man använder ofta biobränsle, men även restvärme från andra industrier för att producera el. Skillnaden är att värmen som produceras i samband med att man använder bränslet slussas ut i fjärrvärmenätet så att alla resurser tas till vara på ett mer effektivt sätt. Kraftvärmeverken ger en pålitlig källa till el men de är beroende av att fjärrvärmen byggs ut, man behöver även bygga ut industrierna så att vi på ett mer effektivt sätt kan ta vara på mer av deras spillvärme.

Eldning med olja, kol och torv hettar upp ånga, sätter en turbin i rörelse och detta generar elen.