Kan man lagra el?

Svaret på denna fråga är Nja… Inte effektivt i alla fall.

Vi har tidigare skrivit om batterier och att dessa innehåller elektricitet.

Varför används då inte dessa för att lösa elkrisen?

Om vi tillverkar el när det är billigt och sedan lagrar den i batterier, borde ju elen bli billigare?

Tyvärr fungerar det inte så med dagens elmarknad, vi förklarar mer nedan.

Behovet av att lagra el ökar

El måste idag produceras i samma stund som den används.

Vi har under senare år i Sverige alltmer övergått till väderberoende energiförsörjning i form av bland annat vindkraft. Vindkraften kan inte kontinuerligt producera el utan producerar bara el under de rätta förhållandena- när det blåser. Frågan kring att lagra el har därför blivit ännu mer aktuell.

Idag kan vi inte lagra el i större mängder. Sedan många år finns det ett stort antal forskarlag som har försökt hitta lösningen till detta problem.

Försök pågår att använda vindkraft för att producera vätgas som kan lagras och användas vid behov.

Den pålitligaste metoden är än så länge de dammar vi använder vid vattenkraftverk.

Vilka lösningar finns?

En lösning som man använder redan idag är vattenkraft. Man använder dammar vid vattenkraftverken för att lagra vatten. När elbehovet ökar så låter man vattnet strömma genom kraftverken för att producera mer el.

En annan lösning skulle kunna vara batterier. Men dessa kan i dag endast lagra en liten mängd el, alldeles för lite för att det ska kunna fungera för att stabilisera vårt elsystem . Eftersom batterierna är beroende av en elektrokemisk reaktion för att kunna tillverka el blir även miljöpåverkan alldeles för stor för att man ska kunna använda det i någon större skala. Det är helt enkelt för skadligt för klimatet i dagsläget. Men här pågår forskning och det kan bli ett mer hållbart alternativ i framtiden.

Man har också börjat testa metoder där vindkraft omvandlas till vätgas. Vätgasen används sedan i ett senare skede för att producera elektricitet. Men även denna metod är på teststadiet.

Att hitta nya metoder för att lagra el är viktigt

Branschorganisationen Energiföretagen beräknar att vi kommer att behöva 50-60 TWh mer el än vi har idag inom de närmaste 25 år på grund av digitaliseringen och elektrifieringen.
Att hitta effektiva och hållbara metoder att lagra el står därför högt upp på energiföretagens agenda.

Mycket forskning bedrivs för att vi ska kunna lagra el och använda den efter behov.