FÖRETAGSAVTAL MED

SAMFAKTURERING

Teckna elavtal nedan

Fyll i din information i beställningsformuläret. Efter beställningen skickats får du en orderbekräftelse till din e-postadress.

Fyll i startdatum då avtalet ska gå igång. OBS, vid inflytt behöver vi ha uppgifterna 7 dagar innan önskad leveransstart. Detta för att hinna ta reda på anläggningsID och hinna söka leveransstarten hos nätägaren.

Dagens datum för när avtalet träffas står längst ner där du godkänner avtalet. Avtalsvillkoren läses innan avtalet tecknas via länk längst ner i detta dokument och först därefter skall en box klickas i längst ner att man godkänt och läst avtalsvillkoren.

Nu får du 1 faktura från oss istället för 1 från din nätleverantör 1 från din elhandlare. Allt på 1 och samma faktura.

Det ska vara enkelt, helt enkelt! Välkommen till oss som kund!

Företagsavtal med samfakturering av nät & elhandel:

Teckna ditt nya företagsavtal nedan.
El från förnybara energikällor under avtalsperioden i samtliga erbjudanden. Företagspriserna är exklusive elcertifikat & moms. I samtliga produkter tillkommer vår samfaktureringstjänst med elnätsfakturan. För fastpriser vänligen ring företagsavdelningen: 08-410 377 11

Premium Försäkring, 2-års bindningstid, rörligt elpris med takpris 69,90 öre/kWh exkl elcert & moms, påslag 2,9 öre/kWh, 99 SEK i månadsavgift.Premium Vintersäkring, 1-års bindningstid, 59,90 öre/kWh exkl elcert & moms okt-mars, rörligt inköpspris april-sept + 1,9 öre/kWh påslag, 99 SEK månadsavgift.Premium Vintersäkring, 2-års bindningstid, 69,90 öre/kWh exkl elcert & moms okt-mars, rörligt inköpspris april-sept + 1,99 öre/kWh påslag, 99 SEK månadsavgift.

Jag vill idag med dagens datum teckna elavtal och har läst Stockholms Elbolags villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_20200501/ och godkänner mitt nya avtal med Stockholms Elbolag och blir därmed betalningsskyldig för kommande elfakturor. Jag godkänner följande avtal med Stockholms Elbolag AB 559020-2049 eller den bolaget förordnar i sitt ställe och ger dem fullmakt att inhämta uppgifter om mitt elnätsavtal och –elhandelsavtal, samt rätt att säga upp mitt nuvarande elavtal. Samtidigt godkänner jag dagens tecknade elavtal & samfaktureringstjänst av tillhörande elnätsfaktura samt dess villkor på https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_20200501/. Jag ger Stockholms Elbolag en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura. Detta gäller från och med det datum då detta avtal tecknas. Utifall att kund skriver in ett startdatum i avtalet ovan kommer detta sättas igång av Stockholms Elbolag AB på valt datum och kund ansvarar för eventuella staffavgifter från andra elbolag. Samma gäller om anläggningsid ej är korrekt ifyllt eller ej ifyllt. Fastprisavtalens priser kan ändras under hela avtalsperioden om lagstadgade priser såsom elcertifikat, skatt och moms ändras. Denna fullmakt gäller för kundens samtliga anläggningar. Stockholms Elbolag har rätten att kontakta min elnätsägare och agera i mitt ställe gällande inflytt, ägarbyte och få ut information om min anläggning på min adress. Fullmakten gäller även för inflytt. Alla priser visade ovan är inklusive moms för privatpersoner. Företagspriserna är exklusive elcertifikat, skatt & moms. Avtalets giltighetstid. Kortaste giltighetstid för avtalet är 6 mån från det startdatum du väljer alternativt det startdatum som meddelats oss med hjälp av fullmakt. Vald giltighetstid står vid teckning av avtalet ovan. Betalningsvillkor. Minst 20 dagars betaltid, förfallodag anges på fakturan. Fakturaintervall. Varje månad. Sedvanlig kreditprövning görs. Kontakta Kundservice på 08-410 377 01 eller använd Konsumentverkets standardblankett för ånger som du hittar på vår webbplats. Konsumenträtt. Information om konsumenträtt, klagomål, organ för rådgivning eller hjälp vid tvistlösning samt oberoende energirådgivning finns på stockholmselbolag.se/radgivning Informationen kan även fås från Kundservice 08-410 377 01.
11 kap 13 §:
1. Stockholms Elbolag AB, 559020-2049, 08-410 377 01, www.stockholmselbolag.se
2. Stockholms Elbolags åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enigt avtalet ovan. Pris och period står ovan i avtalet. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor.
3. Avtalet träffas vilket är dagens datum och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från dagens datum. Exakt datum står i textboxen "Mitt uppstartsdatum" ovan.
4. Priser finnes ovan i detta dokument under varje enskild produkt samt övriga villkor finnes här.
5. Villkoren för fakturering är varje månad och betalningstid är minst 20 dagar.
6. Avtalet löper fram till det att avtalet löper ut. Se avtalsvillkoren för vad som händer efter avtalet löpt ut.
7. Vid förlängning av ett avtal som löper under en viss tid förlängs avtalet med samma avtalsform med ett år i taget.
8. Uppsägningen är 6 månader innan avtalet löper ut. Om ej avtalet sägs upp: Se våra avtalsvillkor.
9. Om avtalet sägs upp i förtid ges en brytavgift till kunden. Se våra avtalsvillkor.
10.
11. 18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om
1. konsumentens rättigheter,
Konsumenternas rättigheter: Kundservice. Du ska i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner under länken kundservice https://www.stockholmselbolag.se/kundtjanst/. Ring oss gärna på 08-41037701. Våra avtalsvillkor https://www.stockholmselbolag.se/b2b_b2c_ei_villkor_20200501/.
2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål.
Reklamation, skadestånd & klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 08-41037701. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.
3. och 4 vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.
Extern rådgivning och tvistlösning. Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning. Kommunala konsumentvägledare: http://www.konsumentverket.se/konsumentfragor--anmalan/konsumentfragor/. I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter. Konsumenternas energimarknadsbyrå: http://www.energimarknadsbyran.se. Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Här kan du få vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat. Energimarknadsinspektionen: http://www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig. Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. Oberoende användarerådgivning där du kan få information om olika energieffektiviseringsåtgärder samt jämförelseprofiler. Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips/. Stockholms Elbolag: Ring, e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun 2. hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål, 3. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och 4. oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagandet har härmed Stockholms Elbolag fullföljt med punkterna 1-11 ovan och bekräftas av kund när avtalet godkänns.